جهانگیری: از زخم زبان‌ها ذره‌ای ناراحت نمی‌شویم / به زودی دولتی تشکیل خواهد شد که در زمان آن، هر سه قوه یک‌دست خواهند بود و نهادهای دیگر هم حمایتش خواهند کرد