مقامات امریکایی: دور فعلی مذاکرات روز پنجشنبه یا جمعه به پایان می رسد

مقامات امریکایی: دور فعلی مذاکرات روز پنجشنبه یا جمعه به پایان می رسد