چرا حکومت طالبان برای تهران یک دردسر بزرگ به حساب می آید؟