اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمع گرایی ژاپنی رقیب فردگرایی آمریکایی
 بندیکت بر این باور است که در غرب به دلیل ریشه‌دار بودن دین، «وجدان» عامل موثر و اساسی بوده و «گناه در برابر خالق» است اما در فرهنگ شرق دور به خصوص ژاپن آنچه تعیین‌کننده خوب و بد است خارج بودن یا مورد تایید بودن یک عمل در عرف جامعه است‌ که آن عمل در صورت خلاف عرف بودن به صورت طبیعی باعث انزوا و شرمساری فرد در جامعه می‌شود‌. آیت حسینی ژاپن‌پژوه و استاد زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران توضیح می‌دهد که این نگاه بندیکت در سالهای اخیر مورد انتقاد برخی دیگر از انسان‌شناسان و پژوهشگران مطالعات ژاپن قرار گرفته است.