اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاربرد توده برای دیکتاتورها
همچنین، این قدرت نیاز به یک آرمان دارد تا توده را به تبعیت توجیه کند؛ آرمانی که از یک ایدئولوژی شکست‌ناپذیر خطاناپذیر بر می‌آید. هانا آرنت، دو حکومت آلمان نازی و شوروی بلشویستی را، نمونه‌های برجسته‌ای از چنین نظام های توتالیتری (تمامت خواه) می‌داند. هیتلر و استالین، با آرمان‌گرایی، ایدئولوژی خود را تنها مسیر سعادت نشان می‌دادند و همچنین از همین طریق، به توده القا می‌کردند که منتقدان، موانع رسیدن به این آرمان تماما صحیح و خطاناپذیر هستند چرا که اگر باورها سست می‌شدند، توده از هم می‌پاشید. پویا جبل عاملی در پادکست اکوپدیا، توضیح می‌دهد که در چنین جوامعی، چه ساز و کاری رخ می‌دهد که توده حاضر است خودش را فدای آرمان‌های پیشوا کند.