ایران به «کشور نهفته هسته‌ای» تبدیل می‌شود؟

ایران به «کشور نهفته هسته‌ای» تبدیل می‌شود؟