اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رشد تورم زایی بازار باز در یک سال؛ بیش از 100 درصد
به گزارش اکوایران، بازار باز در هفته های پایانی سال 1400 رشدی چشمگیر پیدا کرده و در انتهای سال رکوردهای مهمی را از خود برجای گذاشت. بازار باز در سه سال گذشته به منظور تامین نقدینگی نهادهای مالی برگزار شده و تاکنون ادامه داشته است. در ابتدای پاییز سال گذشته اما رقم بسط پول در این بازار روندی صعودی گرفته و از مرز سقف 10 هزار میلیارد تومان به نزدیکی 100 هزار میلیارد تومان ارتقا پیداکرد. موضوعی که به باور برخی تحلیل گران می تواند با رسوب در پایه پولی موجب رشد تورم در کشور شود. رشد رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی بانک مرکزی در هر هفته هر بسطی که در بانک ها انجام میدهد در یک هفته بعد با احتساب نرخ سود تعیین شده آن را دوباره از بانک ها جمع آوری می کند. در همین خصوص به عنوان مثال در هفته های اخیر تزریق بانک مرکزی در بانک ها برابر با 67 هزار و 400 میلیارد تومان بوده و در مقابل هم 67 هزار و 640 میلیارد تومان نقدینگی از نهادهای مالی قبض کرده است. مابه التفاوت این دو رقم به نوعی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار قلمداد می شود که مجموع آن در هفته های متوالی می تواند نشانگر رسوب عملیات بانک مرکزی در بانک ها باشد. این مانده یکی از مهم ترین اجزای پایه پولی محسوب می شود که رشد آن از حیث تورم زایی به باور برخی کارشناسان، خطرناک است. در همین رابطه در هفته دوم مهر ماه امسال مانده نقدینگی عملیات بازار باز در حساب بانک ها برابر با 54 هزار و 910 میلیارد تومان بوده که رشدی 111 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است. این اتفاق یکی از مهم ترین تبعات رشد بی رویه عملیات بازار باز به باور برخی کارشناسان محسوب می شود که می تواند افزایش نقطه ای پایه پولی را در برداشته باشد. این درحالی است که البته این رقم در مقایسه با ماه قبل تغییر چندانی نداشته و هفته ها در مرز 50 همت ثابت باقی مانده است. دلیل آن هم بسط ثابت پول بانک مرکزی در بازار باز محسوب می شود.