دست خالی بایدن برای لغو تحریم؟

دست خالی بایدن برای لغو تحریم؟