پروژه مالیات بر خانه های خالی متوقف شد؟

پروژه مالیات بر خانه های خالی متوقف شد؟