نیویورک‌تایمز: خروج از برجام از احمقانه‌ترین تصمیمات پسا جنگ‌سرد بود

نیویورک‌تایمز: خروج از برجام از احمقانه‌ترین تصمیمات پسا جنگ‌سرد بود