عراق بدهی قدیمی به ایران را پاس می‌کند ؟

عراق بدهی قدیمی به ایران را پاس می‌کند ؟