اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گوشت گرم دولتی عرضه شد، قیمت به بازار تنه زد