اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سومین بهار مصرفی خانوار
به گزارش اکوایران، داده‌های مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای هزینه نهائی نشان می‌دهد، هزینه مصرف خصوصی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. هزینه مصرف خصوصی متغیری است که می‌تواند وضعیت رفاه خانوار را نشان دهد. البته از سوی کارشناسان تحلیل‌ها و فرضیات مختلفی در خصوص رشد یا کاهش این متغیر مطرح می‌شود. برخی کارشناسان حتی در شرایطی که سرعت رشد هزینه مصرف خصوصی هم افزایشی باشد، آن را لزوما به معنی افزایش رفاه نسبی نمی‌دانند. تغییرات مصرف خانوار در بهار امسال چطور بود؟ از سال ۹۰ تاکنون هزینه مصرف نهایی خانوار چه روندی را طی کرده است؟