آقای وزیر چه خبر از عرضه خودرو ؟

آقای وزیر چه خبر از عرضه خودرو ؟