چرا دلار 4200 نوشداروی بازار ارز نشد؟

چرا دلار 4200 نوشداروی بازار ارز نشد؟