هرگز اردوغان را دست کم نگیرید!

هرگز اردوغان را دست کم نگیرید!