روسیه و چین شرکای ایران باقی می‌مانند؟

روسیه و چین شرکای ایران باقی می‌مانند؟