پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۲/۰۱/۰۹ / /
یارانه های ثابت همیشه آب می‌روند!
آخرین داده‌های هزینه و خانوار و تورم دهک‌های مختلف در پایان سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران، برآوردی از هزینه زندگی ماهانه خانوار شهری به دست می‌دهد‌. براساس این داده‌ها که رشد قیمت‌ها در آن لحاظ شده‌اند، تفاوت هزینه خوراکی و دخانی خانوار در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ یعنی قبل و بعد از نقدی‌سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بهمن ماه هم محاسبه شده و می‌توان آن را با یارانه نقدی پرداختی معادل مقایسه کرد.