اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یارانه های ثابت همیشه آب می‌روند!