اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نتیجه رقابت روسیه و ایران با اروپا و آمریکا
این دو پرسش ستون میزگردی است که با حضور صادق زیباکلام، ابراهیم متقی و غلامرضا حداد برگزار شده است. دو‌ دیدگاه در این رابطه مطرح شده، دیدگاه نخست اعتقاد دارد در جهان کنونی قدرت حرف نخست را می زند، از این رو همکاری ایران با روسیه را نمایش قدرت می داند و تاکید دارد غرب فارغ از دلیل با ابزار تحریم ها به دنبال آن است که اجازه ندهد ایران یک قدرت منطقه ای باشد. این دیدگاه را ابراهیم متقی نمایندگی می کند و تاکید دارد حتی در دوره پهلوی رویکرد غرب به ایران همین گونه بوده، شاهد او نزدیک شدن شاه به شوروی برای دست یابی به برخی صنایع بود. در مقابل دیدگاه دیگر اعتقاد دارد جمهوری اسلامی اهداف غایی دارد که فارغ از واقعیت ها و نیازهای مادی پی ریزی شده بنابراین تا دقیقه نود از این اهداف کوتاه نمی آید. این دیدگاه همکاری با روسیه را در راستای دیدگاه های آرمان گرایانه و ائدلوژیک می داند.