اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رکورد بی‌سابقه افت نرخ بهره در یک سال اخیر
به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی  به کانال 20 درصد رسیده و کاهشی بی سابقه را در یک سال اخیر ثبت کرد. در همین رابطه افت هفتگی نرخ سود در این مدت برابر با 0.5 واحد درصد بوده که سهم قابل توجهی به شمار می آید. این نرخ در بازار شبانه یا بازار بین بانکی کشف می شود. به طورکلی بانک مرکزی برای تنظیم وضعیت نقدینگی بانک ها در دو بازار اقدام به تزریق پول در نهاد های مالی می‌کند؛ بازار باز و بازار شبانه. اساس معاملات در بازار باز اوراق بدهی دولتی است و استقراض بانک ها در این معاملات ماهیتی میان مدت دارد. به عبارت دیگر تاریخ سررسید وام دهی بانک مرکزی در این بازار یک هفته ای است. این در حالی است که در بازار شبانه بده بستان میان بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری صورت گرفته و کلا بانک ها نیازی های فوری شبانه خود را در این بازار تامین می کنند. نرخ سود موزون در معاملات بازار شبانه، از اهیمت خاصی برخوردار بوده که به نرخ سود در بازار باز، معاملات بازار باز و معاملات بازار شبانه مرتبط است. افت تزریق پول در بازار باز و ثبات بسط نقدینگی در بازار شبانه در بازار باز بانک ها اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز براساس سیاست پولی خود با هر میزان از اوراقی که بخواهد موافقت می کند. نرخ موافقت بانک مرکزی در این هفته به 80 درصد رسیده و از هفته های اخیر بالا تر رفت. تزریق پول در این بازار هم پسط از 5 هفته از 60 همت جدا شده و به 65 هزار میلیارد تومان رسید. اما چرخش بانک مرکزی از سیاست انقباضی تنها به بسط پول محدود نشد. نرخ سود بازار باز نیز در هفته دوم مرداد ماه به سطح 20 درصد تنزل پیدا کرد تا در کمترین سطح هفته های اخیر قرار بگیرد. در کنار تغییرات ثبت شده در بازار باز، در بازار شبانه نیز حجم معاملات بانک مرکزی با بانک ها در ادامه روند هفتگی خود در سطج قابل ملاحظه ای ثبت شد. در این بازار بانک های دارای مازاد به بانک های نیازمند قرض دهی می کنند که نرخ سود این بده بستان در بازه 14 تا 22 درصد قرار دارد. این کف و سقف نرخ سود در اختیار بانک مرکزی بوده و این نهاد با نرخ سود 22 درصد اقدام به تزریق پول در بانک های متقاضی می کند. این تزریق در هفته اخیر برابر با 15 همت به ثبت رسیده که سطح بالایی به شمار می آید. تزریق بالای پول دربازار باز از یک سو و رشد معاملات در بازار شبانه از سوی دیگر در ادامه رفتار دستوری بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ بهره بوده که تا هفته دوم مرداد ماه ادامه پیدا کرده است. در ابتدای مرداد ماه بورسی ها به دلیل افت قابل ملاحظه بورس در تیرماه از بانک مرکزی خواستار تغییر روش شدند. بانک مرکزی که در سال جاری با هدف رشد نرخ سود بین بانکی تزریق بیشتر در بانک ها را متوقف کرده بود در این هفته ها این تزریق را شدت بیشتری بخشیده و نرخ بهره را افت قابل ملاحظه ای بخشیده است. افت بی سابقه نرخ سود بن بانکی در هفته دوم مرداد ماه نرخ سود بین بانکی به 20.64 درصد رسیده و از هفته قبل خود 0.5 واحد درصد کمتر شد. این رقم در هفته قبل برابر با 21.13 درصد ثبت شده بود در نهایت مقایسه آماری نرخ سود بین بانکی در این هفته ها نشان می دهد این بیشترین افت هفتگی نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر بوده که در ادامه چرخش سیاست بانک مرکزی در رفتار با این شاخص مهم اقتصاد کلان خصوص نجات بورس بوده است.