مقتدی صدر با رقبای شیعه به توافق رسید؟

مقتدی صدر با رقبای شیعه به توافق رسید؟