مجوز قد کشیدن علاءالدین را چه کسی صادر کرد؟/ پاسخ به یک ادعا

مجوز قد کشیدن علاءالدین را چه کسی صادر کرد؟/ پاسخ به یک ادعا