جزئیات درگیری مرزی ایران و طالبان +ویدئو

جزئیات درگیری مرزی ایران و طالبان +ویدئو