مقصر افزایش قیمت دلار کیست؟

مقصر افزایش قیمت دلار کیست؟