«شکاف حداکثری» در آغاز مذاکرات وین

«شکاف حداکثری» در آغاز مذاکرات وین