اروپایی ها نگران تورم شدند

اروپایی ها نگران تورم شدند