اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای حمله به ایران ندارد

اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای حمله به ایران ندارد