حرکت سینوسی در تولید تیبا از مرداد تا آبان

حرکت سینوسی در تولید تیبا از مرداد تا آبان