اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تورم زایی نقدینگی قوی تر شد؟ + نمودار
به گزارش اکو ایران، حجم نقدینگی در ابتدای سال 1401 برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان ثبت شده و نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش پیدا کرد. به طور کلی در اقتصاد ایران نقدینگی در هر ماه مجموع پول و شبه پول برآورد می شود. برخی اقتصاددانان معتقدند زمانی که حجم پول در نقدینگی افزایش پیدا می کند به نوعی سرعت گردش پول در کشور نیز زیادتر شده و در نهایت قدرت تورم زایی آن بیشتر می شود. این در حالی است که این سرعت در شبه پول کمتر است. بنابراین این عده رشد سهم پول را در نقدینگی را برای اقتصاد مضرتر می دانند. رکوردزنی سهم پول در فروردین 1401 طبق آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی ایران در ابتدای امسال، تقریبا 950 هزار میلیارد تومان را حجم پول داشته است. به لحاظ درصدی این رقم 19.7 درصد از کل نقدینگی در این مقطع بوده که البته نسبت به ماه قبل کمتر شده است. باقیمانده نقدینگی سهم شبه پول بوده که تقریبا معادل با 81.3 درصد است. چیزی به ارزش 3 هزار و 873 هزار میلیارد تومان. به طور کلی پول دلالت بر اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری داشته که به نوعی پول داغ به حساب می آید. این در حالی است که شبه پول به سپرده های مدت دار نزد بانک ها دلالت دارد. بررسی سهم پول فروردین امسال با موقعیت مشابه خود در سال های اخیر نشان می دهد در این مقطع این شاخص به بالاترین سطح خود در میان فروردین ماه های 9 سال گذشته رسیده اما با این حال نسبت به ماه قبل خود در حدود 36 هزار میلیارد تومان کمتر شده است. به باور برخی از کارشناسان بالاتر بودن سهم پول از نقدینگی در این ماه می تواند دلالت بر قدرت تورم زایی این شاخص در اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که برخی این سهم را مقطعی خوانده و با استناد بر کاهش ماهانه حجم پول در فروردین ماه، روند تورمی آینده را کاهشی می دانند.