عرضه اسکناس دلار رشد کرد

عرضه اسکناس دلار رشد کرد