صف دلار مسیرش را پیدا کرد

صف دلار مسیرش را پیدا کرد