آخرین وضعیت پرونده وزیر نفت در کرسنت

آخرین وضعیت پرونده وزیر نفت در کرسنت