اوپک پلاس تصمیم قبلی را ادامه می‌دهد

اوپک پلاس تصمیم قبلی را ادامه می‌دهد