روایت معاون اجرایی رئیس جمهور از سفر رئیسی به اردبیل