شمخانی در توئیتی به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد