برجام؛ محور گفتگوی روسای جمهور ایران و فرانسه

برجام؛ محور گفتگوی روسای جمهور ایران و فرانسه