زلزله زنجان، شهرستان رزن در همدان را نیز لرزاند

زلزله زنجان، شهرستان رزن در همدان را نیز لرزاند