ایران استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو را آغاز کرد

ایران استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو را آغاز کرد