محدودیت حجمی نمادهای معروف از چهارشنبه/ کدام نمادها  متوقف و تعلیق شدند