رئیسی: کلنگی زمین نزدم /کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل باید فعال شوند