خبر یک نماینده مجلس درباره عوامل  ناامنی‌های منطقه