این استان ورود کارمندان واکسینه نشده به ادارات را ممنوع کرد