بازدید رئیسی از محله هرندی تهران

بازدید رئیسی از محله هرندی تهران