مخبر:  حاکمان افغانستان اجازه ندهند متجاوزین امنیت مردم را تهدید کنند