چین و روسیه شرکای پایدار ایران در پساتحریم؟

چین و روسیه شرکای پایدار ایران در پساتحریم؟