زمین لرزه نسبتا شدید در مرز خلیج فارس و هرمزگان

زمین لرزه  نسبتا شدید در مرز خلیج فارس و هرمزگان