نخستین رئیس‌جمهور زن هندوراس انتخاب شد

نخستین رئیس‌جمهور زن هندوراس انتخاب شد