وزیر کشور: در آستانه یک خیز بزرگ ‌هستیم‌/  دشمنان را ‌به تسلیم‌شدن وادار می‌کنیم