گزارش فارس از پویش درخواست «ابطال حکم شهردار تهران»