نگاه بورس‌بازان به‌ دو ابهام/ بازی هیجان در بورس تهران